Lm người - 02

Sẽ đến lc ta chẳng cn ai v l do đơn giản : chẳng ai cần ta nữa.

Lc đ, ta cn l người chăng ? Ta thực sự khng biết.

2014-03-13