LamNguoi-2

 

Làm người

Ngươi thừa biết

Làm người

Là xưng tên, chường mặt, cất lời

của chính mình

ở đời

 

Tuy chưa đảm bảo được làm người tử tế !

2011-04-21