LamNguoi

 

Làm người

 

Ta làm chính ta xuyên qua người đời.

Người đời xua đuổi ta về chính ta.

Đời nay nó vậy.

Thảm nào văn chương đời nay, bói không ra được một tác phẩm yêu đời.

Hè hè…

2009-07-16