LamNhaVanZCnhuTheNaoDay

 

Làm nhà văn Ziao Chỉ như thế nào đây ?

 

Làm người cầm bút viết văn bằng tiếng Ziao Chỉ, ta nên thực thà nói với nhau điều này : từ hơn 10 năm nay, 1998-2009, ta chỉ có khả năng làm đại văn hào với nhau thôi, trong những ghetto nho nhỏ của ta, ta chẳng có bao nhiêu tác phẩm đáng cho thiên hạ quan tâm. Có đấy, nhưng quá ít đối với văn hoá của hơn 80 triệu người (VN là nước đông dân thứ 13, 14 ǵ đó trong nhân loại). Không phải chỉ v́ ḿnh nhược tiểu, lạc hậu về mặt kinh tế, điều đó đúng và là một luận điểm đau đỏ của Marx đó ; nhưng trong bối cảnh thông tin ngày nay, tôi không tin lắm. C̣n là v́, thú thật, ḿnh chẳng có ǵ đáng nói khiến người đời quan tâm. Chưa kể tới chuyện phải biết nói nó một cách nghệ thuật.

2009-02-24