LamViec

Làm việc

Làm việc, nhất là việc duy tŕ, phổ biến, phát triển văn hoá, đâu phải là chạy trốn, khép ḿnh trong nỗi cô đơn ! Đó là việc bù đắp cho ta và cho người đời điều thiếu nhất trong cuộc nhân sinh này. Vậy cứ say sưa làm, vui lên, vững tin ở ḿnh, vững bước ở đời. Thế nào cũng c̣n lại một điều ǵ cho độc giả và chính ta.

2008-05-22