LangThangChuNghiaNghiChoCung

 

Lang thang chữ nghĩa, nghĩ cho cng

i, chỉ l chuyện qut rc !

Nhưng chưa qut, kh m sống sạch được.

H h

2010-10-08