Lạy

Ta đă từng học lời cầu nguyện của vài tôn giáo, đă từng học lạy.

Ta vẫn biết khép tay, cúi đầu lạy tổ tiên. Khi có ai chết.

Không v́ họ đă cho ta sự sống. Nhất là sự sống này !

Không v́ họ đă cho ta tiếng Việt, nhất là tiếng Việt hôm nay.

Ai mà chẳng bị chào đời trong một ngôn ngữ nào đó ?

Và ngôn ngữ nào hơn ngôn ngữ nào ? ở khía cạnh nào ?

Ta không trách họ. Họ có lỗi, nhưng không vô trách nhiệm, không vô t́nh.

Từ lâu, ta không thích lạy.

Ta đă hiểu : mỗi lần ta lạy, ta hại ta, ta hại con, hại cháu, ta hại những người ta yêu.

Thế th́ ta cũng không lạy được khoa học hay nghệ thuật. Ta càng chẳng thể lạy chính ta.

Nếu không, trong nhân gian này, ta c̣n ai ?

2013-06-22