LeThuocTuDuy

 

Lệ thuộc tư duy

 

Tất cả chúng ta, những người tử tế, trên dưới lục tuần, ở Việt Nam hay hải ngoại, đều là sản phẩm, tác nhân chủ động hay thụ động và, cuối cùng, nạn nhân của thời cuộc ? Từ nghiệm sinh ấy, ta có ǵ đáng nói cho con em, cho những thế hệ tới, ngoài sự lệ thuộc đau đớn nhất đối với con người : lệ thuộc tư duy ?

2009-08-03