Tồn tại, tư duy, sống và hành động nhờ… lời đồn

Tồn tại, tư duy, sống và hành động theo… lời đồn

Bàn dân ta, v́ đủ thứ lư do mà tôi không phân tích ở đây, thích tưởng tượng lời đồn nhảm nhí, có khi do công an phao, là hiểu biết, là sự thật.

Tôi chỉ nghe lời người đời, chẳng hề thật sự quen biết tôi, đồn về tôi, cũng ớn chè đậu và chạy mặt.

Phải chăng v́ thế mà điều không đầy đủ nhưng tiên quyết để phát triển nước ta, đặc biệt phát triển văn hoá Việt Nam, là tư duy và kiến thức khoa học ?

Phải chăng v́ vậy mà, hôm nay ở Ziao Chỉ quận, những nhà khoa học và trí thức không chỉ bị coi thường, c̣n bị thắt họng ?

2011-10-08