LyTriTamLongVanPhong

 

L tr, tấm lng, văn phong

 

L tr khiến ta lạnh lng. Nhưng tấm lng ta chưa lạnh nhạt.

Viết thế no by giờ đy ?

H h...

2009-02-16