LyTuong-2

 

Lư tưởng

 

Ngay đời nay, có đầy chuyện tử tế có thể làm được, nhưng không làm được v́ người đời không tin là khả thi.

Họ có lư, trong thực nghiệm và suy luận suông.

Chuyện tử tế, có làm được chăng, cũng chẳng lâu dài, chẳng đi tới đâu cả.

Một cách trừu tượng, họ có lư.

Ta chấp nhận.

Nhưng không thể sống măi như thế được.

2010-03-13