Lư tưởng

Ta là người sống có lư tưởng, đă và c̣n đang sống với lư tưởng trong nghĩa này :

1/ ta chưa hề tin có một đấng Thiêng Liêng vượt con người, kể cả Sự Thật Khoa Học hay bất cứ T́nh Yêu Thiêng Liêng nào.

2/ ta luôn luôn bất măn với thân phận làm người hôm nay của ta, dĩ nhiên, nhưng cũng là của hầu hết nhân loại hôm nay, đó mới là điều đáng quan tâm.

3/ ta măi măi thèm yêu và được yêu. Em thôi.

Ta biết, nay mai, ta sẽ gục và đi… luôn, với nỗi bất măn và nỗi thèm đó trong ḿnh. Ôi, tiếng Ziao Chỉ !

Đành vậy. Làm sao khác được, hôm nay ?

Đời nó vậy nghĩa là : con người đời nay chỉ thế thôi. Không có nghĩa con người ngày mai măi măi sẽ vậy.

Hè hè.

2015-02-04