Mất và c̣n

Mất và c̣n

Trên thân xác ta, trong đầu óc ta, cái ǵ, và bất cứ ai, ta đều có ngày đánh mất.

Thương tiếc làm chi ?

Duy ở người ta, có vài điều và có vài người ta không muốn mất.

Thường thường, ta giữ được.

Mong là tới khi chết. Và hơn thế.

Hè hè…

2012-08-07