Me

 

 

Ngày ta cùng người đời dấn thân đấu tranh cho một mục đích nhân bản chung nào đó ở một thời điểm nào đó trong nhân giới chung này, ta đă mất khả năng .

Đấu tranh cần hiệu quả. Trong lĩnh vực tư tưởng, ở nhân giới này, hiệu quả có thể có nhờ khai thác khả năng mê của con người, nó không tuỳ thuộc khả năng mê ấy, nó tuỳ thuộc khả năng khái thác, lợi dụng nhu cầu yêu của con người. Yêu những sự thật – khoa học và không khoa học– và yêu nhau. Ở con người, nhu cầu ấy măi măi có thực, luôn luôn có dịp để khai thác, lợi dụng.

Biết thế rồi, sống với nhau như thế nào đây ?

Làm thơ ? Ta không có khả năng, không có nhu cầu.

Gà đá ? Để làm ǵ và đi đâu, với ai ?

Cùng người đời tập tành tư duy tự do ? Ta làm được. Vậy, ta thử.

2009-10-18