Mệt mỏi

Thỉnh thoảng ta mệt mỏi.

Đ l lc ta hiểu đời.

L lc ta thấy mnh, biết mnh, hiểu mnh.

Đng buồn, đng trch, đng thương, hay đng mừng ?

Ta thực sự khng biết.

2014-11-08