Mồ côi

Hôm nay, ta đă là đứa mồ côi. Nói theo kiểu truyền thống. Bố mẹ, anh cả, anh hai, đă chết. Đích thực mồ côi.

Nhưng ta không cảm thấy mồ côi. Ở ta, bố mẹ và anh vẫn c̣n sống :

Bố : chỉ tin lư trí của ḿnh thôi.

Mẹ : phải biết thương người.

Anh : chí hiếu.

Chắc ǵ ta để lại được cho con ta những giá trị ấy ? Làm người đời nay nó vậy.

2015-05-10