Mỗi đời người

Mỗi con người đều là một tấm gương sống ở tha nhân.

Những ǵ ở nó đáng tồn tại ở đời đă và sẽ tồn tại ở người khác.

Tiếc thay, những ǵ đáng vứt đi cũng thế nốt.

Trừ khi con người biết phủ định chính ḿnh.

Con người mà mất khả năng ấy, văn hoá sẽ tiêu vong.

2013-12-17