MotCaySayHao

Một cy sậy ho

 

Thuở cn thơ, ngy hai buổi đến trường

Yu qu hương (PhuLăngXa) qua từng trang sch nhỏ

Pascal dạy ta :

"Lhomme nest quun roseau, le plus faible de la nature ; mais cest un roseau pensant."

"Con người chỉ l một cy sậy yếu ớt nhất trong thin nhin ; nhưng n l cy sậy c tư duy."

V c tư duy con người hơn cả vũ trụ c thể nghiền nt n : n biết n bị nghiền nt trong khi đ vũ trụ nghiền nt n đếch biết g cả.

Nghe sướng tai thật !

Ho hết sảy.

Vũ trụ chưa hề nghiền nt ta bao giờ, ta đ bị n đập chết đu ?

Nhưng người đời đ nghiền nt ta khng t. Thẳng thừng thanh thin bạch nhật hay tế nhị, kn đo. Mỗi lần biết tới, ta ngơ ngc : v sao ? Th thực, ta chưa "hiểu" được. Quả l cu hỏi đng hỏi với người đời, với chnh mnh, với chnh ta, khi ta cn muốn lm mnh, lm ta, lm người. Với người khc.

2011-01-16