Một lời nói hay

Liêu nói: Chúng ḿnh nh́n người bằng con mắt thân thiện v́ chúng ḿnh cảnh giác trước tiên với cái xấu ở trong bản thân; c̣n họ, tự nhận là cách mạng cao quư, họ luôn cảnh giác với người khác để kịp thời giáo dục, uốn nắn. Họ với chúng ta cơ bản ngược gị nhau, họ bắt buộc phải tự khẳng định vai tṛ lănh đạo, dạy dỗ chúng ta. Cái mặc c ảm ưu việt này tất dẫn tới đ̣i dân phải có mặc cảm tự ti với họ. Mặc cảm tự ti này là dấu hiệu dân tin tưởng Đảng, yếu tố hàng đầu của thắng lợi, khốn nạn thế đấy.

[Đèn Cù – 2, Trần Đính]

2015-01-20