Một ma đng Paris

Năm nay ma đng Paris... ấm !

Nhưng khi nhớ, ta lạnh người.

Phải chăng thời tiết thực như thế

Ở ta

Xun Hạ Thu Đng

Tuỳ em

2014-02-08