MotNoiBuon

Một nỗi buồn

Tuy ta đă từng sống như ta nghĩ, không phải luôn luôn vậy, có lúc cũng đă ít nhiều "thoả hiệp" với đời để tồn sinh, cho ḿnh và cho người thân, "gương sống" ở ta chẳng có giá trị ǵ cả, thua luôn cả những "diễn văn tuyên truyền" trong các bài ní nuận của ta.

Không chỉ thế, "gương sống" ấy khiến ngay cả bạn bè của ta dị ứng, ta chẳng thể thực sự nói chuyện với ai mà không gây đau đớn cho bạn và chính ta.

Bỏ ḿnh, không được.

Bỏ tha nhân, cũng không được.

Bỏ tất cả, chẳng c̣n ǵ đáng sống.

Chán thế. Đành vậy.

Hè hè.

2010-01-12