NgheThuatCho-2

 

Nghệ thuật cho

 

Ta cần một điều ǵ đó, chắc chắn làm được và dứt khoát phải làm, càng nhanh càng tốt, như sửa lỗi chính tả chẳng hạn.

Bạn cho ta điều ấy. Ta cảm động, thương bạn. Hiếm lắm ! Người đời ít khi cho ta. Trừ khi ta xin. Xin rồi, ta cũng được cho nhưng có khi bị mắng v́ đủ thứ linh tinh liên quan. Đă mở miệng xin ai, đành vậy. Hè hè…

Bạn lại cho ta hơn nữa : sửa văn phong. Không hoàn toàn sai, không hoàn toàn đúng. Nhưng ta không thể hưởng cái cho thứ nhất, điều ta cần trước mắt, nếu không ngốn hết cái cho thứ hai, điều ta cũng cần, nhưng chỉ một phần nào đó thôi và không cấp bách.

Nghệ thuật cho khó thế. Cho hết ḿnh, không đủ. Cho theo nhu cầu và khả năng nhận của người khác mới thật khó.

2010-11-12