NgheThuatPhaiCoNoiDung

 

Nghệ thuật phải có nội dung

 

Ta thường nói thế. Nhưng nên nói rơ hơn : nội dung ấy không lệ thuộc kiến thức và khả năng lư luận kiểu này kiểu nọ.

Nhà bác học và nghệ sĩ chân chính đều biết làm người, nhưng một cách khác nhau.

2010-09-11