Ngôn ngữ ở ta, ngôn ngữ ở đời

Ngôn ngữ ở ta, Việt hay Pháp, chịu khó một tí, dài ḍng văn tự một tí, duy "lư" một tí, "văn" vẻ một tí, ta khiến được thể hiện điều ta muốn nói mà tha nhân, đời nay, hiểu được, chấp nhận được, dù không tán thành. Tự do, b́nh đẳng, dân chủ, nhân quyền mà !

Ta chưa hề khiến được thể hiện chính ta mà được tha nhân hiểu và chấp nhận. Tự do, b́nh đẳng, dân chủ, nhân quyền mà !

Không lẽ ta đành làm thơ ? Dù muốn, ta không làm nổi.

Hè hè…

2016-12-09