NguoiHue

 

Người Huế ?

Sơn bất cao,

Thuỷ bất thâm;

Nam đa trá,

Nữ đa dâm.

 

Nam đa trá, ta không thích lắm, nhưng hiểu được, có lúc cũng thấy đáng phục, tuỳ đa trá với ai về vấn đề ǵ để làm ǵ.

Nữ đa dâm, ta kính phục, yêu mến, thèm.

Không có kích thước ấy, không c̣n nhân giới, không thể có ǵ mới phát triển được trong kiếp nhân sinh.

Phải chăng, ở đây, tính đa trá của nam nhân chỉ là h́nh thái đặc thù yếu ớt của tính đa dâm của thục nữ ?

Hè hè…

2011-09-14