NhanVan

 

Nhân văn

 

Có nhiều người không tán thành nhưng chấp nhận một vài suy nghĩ của ta.

Nhưng họ không chấp nhận được cách ta hiện thực suy nghĩ ấy bằng "ngôn ngữ Ziao Chỉ của ta".

Cách ấy, dù họ thông cảm, theo họ, xúc phạm độc giả.

Con đường nhân văn lôi thôi thế đấy.

Đành vậy.

2011-05-21