Những ngơ vào đời

Xưa kia, Trần Đức Thảo đă mở cho ta một cánh cửa vào thế giới tư duy của Husserl.

Đêm nay, nghe lại Concert của Hoàng Thị Kiều Anh ở Bratislava cuối năm 2012, ta tủi thân.

Có một thế giới âm thanh ta chỉ có thể lờ mờ nghe ngóng từ xa, không bao giờ bước chân vào được.

Làm người đểu thế đó.

Hè hè.

2013-08-10