NhungTuNguNhiemDoc

 

Những từ ngữ nhiễm độc

Trong tiếng Ziao Chỉ hôm nay, những từ "Cộng sản", "Quốc gia", "Việt cộng", "Ngụy" et tutti quanti là những từ nhiễm độc. Cho phép chúng lũng đoạt tư duy của ḿnh th́ tai hại không biết đến chừng nào. Ngày nào người Việt chưa tẩy sạch được những độc dược ấy trong ngôn ngữ của ḿnh th́ dân ta vẫn c̣n là một dân tộc bệnh hoạn.

Tẩy sạch không có nghĩa là vứt bỏ hay quên. Ngược lại, phải nhớ và… hiểu. Hiểu giới hạn lịch sử và nội dung văn hoá què của chúng, của chính ta. Qua đó không cho phép chúng xiềng xích tư duy của ḿnh.

2010-05-01