Niềm tin - 02

Tháng nào ta cũng nhận tin người quen biết chết. Tuần qua, hai người bỏ đi, có người chỉ hơn ta 1 tuổi. Chẳng ai thấy lạ. Ta cũng vậy. Ai chẳng biết, con người không vĩnh cửu, đă sống phải chết, đă yêu phải hận. Ta cũng thế. Nếu có khác, chỉ ở điều này : ta hận tạo hoá, lịch sử, tri thức, trí tuệ, e tutti quanti, nên ta yêu người miên man, hăo ?

Chẳng biết ta sẽ làm ămvc được tới lúc nào và có ai làm tiếp chăng ?

Ta đă mất hết niềm tin tôn giáo, kể cả mácxít, hè hè, nhưng vẫn thiết tha tin ở con người.

Kết quả ? Làm ǵ cũng không yên tâm được.

Chết như thế, chẳng có ǵ đáng tiếc, đáng buồn, đáng nhục.

Nhưng ta không đành.

Ôi, phải chi ta biết phóng bút thành thơ ! Bằng tiếng Ziao Chỉ hay tiếng PhuLăngXa cũng được được.

2014-01-05