Nợ đời

C lc, lm một chuyện lin quan tới bạn trn op ămvc, ta gặp kh khăn kỹ thuật bất ngờ, khng thể my mc giải quyết được.

C lẽ kiếp ta c cht nợ nần với bạn.

Chỉ nghĩ đến thi, ta lạnh người : ta vốn ght nợ. Ta thầm muốn, khi phủi tay ra đi, khng thiếu nợ ai bất cứ điều g.

Nhưng nghĩ cho cng, sống một đời m khng nợ ai bất cứ điều g th tội nghiệp qu !

H h.

2014-11-07