Palestine-2

 

Palestine - 2

 

Hai tuần nay, ta theo dơi t́nh h́nh Palestine.

Nếu ta chỉ là người Ziao Chỉ thôi, ta đếch cần : lợi lộc ǵ cho ta ?

Nếu ta chỉ là Tây con thôi, ta sẽ nghĩ như đa số những ǵ ta đọc bằng tiếng Pháp.

Tội nghiệp thay, ta chỉ có thể "là" ta thôi, ta cứ phải làm ta với người đời nay.

V́ thế ta nhục.

2009-01-08