Phải chi đời người ai cũng thế

 

Nụ Bp

Nở

Rộ

Ho

Tn

Chết

 

lc no cũng đẹp !