PhamTuc

 

Phàm tục

 

Không biết, một người dốc tâm phàm tục, không thèm tàng h́nh sau chữ nghĩa vĩnh hằng, có thể viết được ǵ đáng để đời chăng, dù chỉ đối với vài người, như ḿnh, ngác ngơ cuồng loạn ?

Tự do và nhân cách có thể đồng sanh đồng hành đồng tử hay không ? Chỉ ở đó thôi.

Hè hè…

2010-03-29