Qu khch

Ta mang tiếng qu khch. Đng đời. Đch thực, ta qu khch trong mọi lĩnh vực tư duy.

Nhưng ta chưa hề qu khch đối với con người.

Do đ, ght th c, hận th th khng. Ganh, ghen, chẳng bao giờ.

Cn yu th h ai tai.

H h.

2014-01-17