QuaKhuTuongLai

 

Qu khứ tương lai, 3

Ở tuổi hai mươi, ta thấy tương lai v cng.

Ở tuổi su mươi, ta thấy qu khứ v tận.

Ở bất cứ tuổi no, sao ta đều sợ u yếm hiện tại ?

H h

2011-04-21