QuaKhuVaTuongLai

Qu khứ v tương lai

Con người hm nay tới từ qu khứ. Tự-nhin. N biết điều ấy v, đến chết, thậm ch đ chết, n vẫn cn c thể c tương lai.

Chỉ tuỳ n lm g với hiện tại của n, đối với người đời, đối với chnh mnh. Điều ấy, trong thơ văn, gọi l tnh v tr. Trong hnh-động, gọi l chnh-trị.

Tội nghiệp thay,  Định mệnh . H h

2009-03-19