QuanTinhCuaNgonNgu

Quán tính của ngôn ngữ

Ta tư duy bằng ngôn ngữ. Quán tính của ngôn ngữ của người đời trong đầu ta, rất đáng sợ. Nhưng quán tính của ngôn ngữ của chính ta trong đầu ta, có lúc c̣n đáng sợ hơn.

Ta bấp bênh tự do giữa hai sự lệ thuộc ấy.

2009-04-11