RoiThi

Rồi th

Cũng phải đi thi. Chỉ c điều : chết cho ra người, để lại yu thương nhiều hơn th hận, niềm tin nhiều hơn tuyệt vọng, thoải mi chết nhiều hơn căng thẳng sống.

Thế thi.

2011-06-23