Sạch sẽ

'Sạch sẽ hơn cả mặt mũi của người nghèo khổ'

http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn1nnnqnmn31n343tq83a3q3m3237nvn&AspxAutoDetectCookieSupport=1#phandau

Nếu câu này nêu một 'sự thật', dân ta chưa chắc đă tuyệt vọng.

Sợ nó chỉ khơi lại một thời quá văng.

Trong thời thịnh trị, ở ḷng người, t́nh thương nhiều hơn hận thù. Trong Thời đại của những thái cực (Eric Hobsbawm), ở ḷng người, hận thù nhiều hơn t́nh thương. Trong thời đại này, dường như t́nh thương hay hận thù đều không có nghĩa. Chỉ có tiền, lợi nhuận mới đáng quan tâm thôi.

Văn chương đích thực là một tấm gương nối liền qua khứ với tương lai ở ḷng người.

2016-02-05