Sắp xếp tư duy

Sắp xếp tư duy triết, văn học, văn chương, nghệ thuật, thậm ch khoa học tự nhin, theo phạm tr (catgories : Aristote, Kant, khoa học hiện đại, ch t trong quản l đại học) như Linn sắp xếp sinh vật l chuyện ho, c khi tai hại : bản thn những phạm tr ấy do tư duy của con người tạo ra, nếu chng ho th thế no ?

Khi đọc hay viết sch phổ biến kiến thức, đừng bao giờ qun điều ấy.

2018-08-22