SoToanCauHoa

 

Sợ "toàn cầu hoá"

 

Kẻ sợ mất những ǵ ḿnh đang có. Kẻ sợ không biết ngày mai sống với ǵ đây ?

Suy nghĩ một cách trừu tượng, hai mối lo ấy là một : mất hết những ǵ ḿnh đang có th́ sống với ǵ đây ?

Nhưng không hiểu ai đáng thương hơn ai ?

Cùng một nỗi lo, nhưng ở hai cực trái ngược của cùng một nhân loại.

Hôm nay, những người không bị nỗi lo ấy ám ảnh c̣n thuộc nhân loại tới mức nào ?

2010-04-12