Sống - chết

Chỉ khi ta ư thức : mai đây, ta chết, ta mới hiểu yêu là ǵ.

Chỉ khi ta hiểu : dù muốn, ta cũng không tài nào chết tốt được, ta mới mơ hồ biết nên yêu, nên chết như thế nào.

Thế nào đi nữa, ở ai cũng có điều đáng thương.

Ta cũng vậy. Ta chưa hề ăn mày ḷng thương của tha nhân. Nhưng ta thấy biết thương người khác là bắt đầu biết tội nghiệp chính ḿnh.

Và đó là một ngưỡng cửa vào nhân giới.

Hè hè.

2014-03-16