Sống như người

i, ta muốn giết tất cả những g khiến ta đ lm để được sống.

Hm nay, ta vẫn thm sống những g ta chưa hề dm lm.

2013-05-23