Sống phải làm ǵ ?

Phải làm nghệ thuật.

Bất kể với h́nh thái nào. Điêu khắc, vẽ tranh, làm thơ, hành-văn, viết đẹp một định tŕnh tin học, sáng tác một lư thuyềt toán học, thậm chí triết lư thiết tha, e tutti quanti.

Nhưng phải ư thức : làm nghệ thuật tức là hành-động trong nhân-giới, làm người.

thực. Chân dục. Chân tâm. Chân t́nh. Chân nhân.

Sự vĩnh cửu của con người ở đó. Và cũng chỉ đến thế thôi. Mỗi người sẽ chết, một ḿnh. Nhưng sẽ tồn tại tới khi con của người tiêu vong trong vũ trụ.

V́ sự vận động của vũ trụ vật chất, hay v́ chính hành động của con người.

Con người xứng đáng là một con vật chính trị  hay không, trong hướng tốt, chỉ ở đây.

2015-09-15