Sống với thời đại

Con người chỉ cỏ thể sống trong, ngoài, với thời đại của ḿnh.

Sống trong thời đại của ḿnh, ta không cam tâm.

Sống ngoài thời đại của ḿnh, ta không nỡ và, có lẽ, không có khả năng, hè hè.

Sống với thời đại của ḿnh thường đau, có khi nhục. Nhưng làm được.

2013-07-21