Ta

 

Ta

c lc

đột ngột

 

ta thấy ta

một đồ vật

lnh cảm

một con th

lạnh run

một con người

ấm p

 

v ta cần em

 

h h

2011-01-17