TamCuaNguoiNgheSi

Tm của người nghệ sĩ

Chủ nhật 17-7-2011, tại cuộc biểu tnh phản đối Trung Quốc xm phạm Việt Nam :

C nhn, đồng loại, nghệ thuật, l một như thế ny đy.

2011-07-18