ThanhKien

 

Thành kiến

Thành kiến, ai mà chẳng có ? Con người vốn vậy. Nó nên người bằng thành kiến.

Nhưng phân biệt thành kiến "tốt" với thành kiến tồi ở từng người cũng chẳng khó ǵ : không tuỳ thuộc thành kiến đúng hay sai tới mức nào.

May thay.

2011-05-14