ThanhTamVaThanhVan

Thành tâm và thành văn

 

Khi thành tâm với nhau, bất cứ chuyện ǵ cũng nói với nhau được.

Khi thành tâm với chính ḿnh, bất cứ chuyện ǵ cũng có thể viết thành văn.

 

2008-03-21