Thày giỏi

Thày giỏi không là thày biết nhồi nhiều kiến thức vào đầu tṛ. Là người mở ra cho tṛ những cách tiếp cận và tư duy mới.

Đương nhiên, muốn tiếp thu những cách tiếp cận và tư duy mới, phải hoặc nên có một lượng kiến thức cũ kha khá.

Muốn hiểu sâu phải biết rộng. Điều kiện cần thiết tuy chưa đầy đủ.

2015-10-08